Pedagogisch beleid

Bij de opvang zorgen we voor afwisseling tussen vrijheid geven en structuur bieden. Bij het activiteitenaanbod staan plezier en de ontwikkeling van de kinderen centraal. Er wordt ook ruim aandacht besteed aan het creƫren van een goede sfeer in de groep en het leggen van goede contacten tussen de kinderen onderling en met de groepsleiding. Liedjes, verhalen en spel helpen daarbij. Er wordt veel waarde gehecht aan de vertrouwensband tussen de pedagogisch medewerker en de kinderen. Het is belangrijk dat kinderen zich thuis en welkom voelen in de groep.

In het ritme van de dag zitten momenten van rust en aandacht voor de omgeving. We leren de kinderen te zorgen voor de planten, de dieren en elkaar.

Inrichting en speelgoed

Bij de aankleding van de ruimtes wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke kleuren en materialen, zoals houten speelgoed en meubilair. Het speelgoed is ontwikkelingsgericht en kan veelzijdig gebruikt worden, waarmee het de fantasie en creativiteit van kinderen prikkelt.

De groepsleiding

Al onze pedagogisch medewerkers zijn natuurlijk gediplomeerd en hebben een groot hart voor kinderen. Bij de dagopvang wordt er een beleid gehanteerd waarbij er gestreefd wordt naar een maximum van drie verschillende pedagogisch medewerkers per groep. Bij de buitenschoolse opvang zijn er maximaal twee verschillende pedagogisch medewerkers per groep werkzaam.

Kwaliteit

Met het oog op het welzijn van kinderen in een kinderopvangorganisatie zijn door de overheid en de kinderopvangbranche een aantal regels opgesteld die de kwaliteit van de kinderopvang waarborgen. Deze regels zijn onder andere terug te vinden in de Wet Kinderopvang, het Convenant Kwaliteit Kinderopvang en de Beleidsregels Kwaliteit kinderopvang. De GGD houdt toezicht op de naleving van deze regels. Er wordt gestreefd naar kwaliteit op alle gebieden in onze branche en wij werken nauw samen met de GGD en de Gemeente Hoorn.

Zo zijn er o.a. normen opgesteld voor verblijfs- en/of slaapruimten, het buitenspeelterrein, het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de groepsgrootte, de leidster-kind ratio en de samenstelling van de groepen. In de beleidsregels wordt ook de betekenis van ‘verantwoorde kinderopvang’ omschreven:

  • voldoende veiligheid voor het kind;
  • voldoende mogelijkheden voor het kind om persoonlijke competenties te ontwikkelen (zoals zelfvertrouwen, zelfstandigheid en veerkracht);
  • voldoende mogelijkheden voor het kind om sociale competenties te ontwikkelen (sociale kennis en vaardigheden);
  • voldoende mogelijkheden voor het kind om besef te krijgen van normen en waarden.
Veiligheid en gezondheid

Zonnelicht Kinderopvang voldoet aan de kwaliteitsnormen met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Afspraken over kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en worden jaarlijks getoetst en gecontroleerd door de GGD. Er worden periodieke (risico)inventarisaties uitgevoerd.

Het laatste GGD inspectierapport vindt u op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Klik hier voor de KDV rapporten.

Klik hier voor de BSO rapporten.